[GIỚI THIỆU] CÁC PHÚC LỢI TRONG GAME.

20-07-2020

Các vị Đại hiệp thân mến!

Dung Nhi xin giới thiệu tới các vị đại hiệp những phúc lợi miễn phí hấp dẫn trong game Kiếm Hiệp Tình 3D như sau:

1. Thưởng online trong ngày.

  5 phút 15 phút 30 phút 60 phút 90 phút
Quà Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x2
KNB Khóa x10
Đồng x2 vạn
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x3
KNB Khóa x15
Đồng x5 vạn
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x4
KNB Khóa x20
Đồng x8 vạn
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x4
KNB Khóa x25
Đồng x10 vạn
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x5
KNB Khóa x30
Chìa Khóa Thần Trang x1
Chí tôn đan I x1

Khi đại hiệp online đủ số phút thì có thể vào phần phúc lợi -> Thưởng online để nhận quà miễn phí tương ứng.

2. Đăng nhập ngày, nhận quà theo giới hạn VIP

3. Ký tên

Đại hiệp ký tên mỗi ngày để nhận quà Ký tên, đặc biệt khi ký tên đạt tích lũy số ngày tương ứng (như trong hình) thì sẽ được nhận quà theo mốc.

4. Tìm lại tài nguyên: Tìm lại tài nguyên được thưởng 3 ngày trước. tìm lại bằng đồng thu lại 70% tài nguyên, KNB khóa thu lại 100% tài nguyên

5.Quà Đạt Cấp

Khi đạt các mốc cấp thì sẽ nhận được các quà như sau:

Cấp độ Quà tương ứng Cấp độ Quà tương ứng
30 Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x5
KNB Khóa x10
Đồng x5 vạn
120
Tử Kim Chú x1 (Ảo hình Tâm Pháp)x1
Tâm Pháp EXP Đan I x10
Thần trang 3 chuyển x1
Đồng x80 vạn
40 Đá Tiến Bậc Vũ Dực x6
Vũ Khí thần trang chuyển 1 x1
KNB Khóa x10
Đồng x8 vạn
Thẻ treo máy offline 2 giờ
140 Đá Tiến Bậc Vũ Dực x6
Phàm Linh Châu x2
KNB Khóa x20
Đồng x10vạn
50 Đá Tiến Bậc Vũ Dực x6
Phàm Linh Châu x2
KNB Khóa x20
Đồng x10 vạn
160 Đá Tiến Bậc Linh Vũ x8
Linh Vũ Chi Linh x3
KNB Khóa x80
Đồng x120 vạn
60 Đá Tiến Bậc Đồng Hành x8
Y Phục thần trang chuyển 1 x1
KNB Khóa x30
Đồng x20 vạn
180 Phi kiếm chi linh x2
Đá Bộ - Vũ khí x15
Thẻ Ác Nhân Cốc x18
Đồng x150 vạn
70 Đá Tiến Bậc Đồng Hành x8
Vũ Khí thần trang chuyển 2 x1
KNB Khóa x40
Đồng x30 vạn
Thẻ Treo máy offline 2 giờ x1
200
Đá Tiến Bậc Linh Châu x10
Linh châu chi linh x2
KNB Khóa x80
Đồng x180 vạn
80 Tinh Hoa Manh Sủng x5
Thần trang 2 chuyển x1
Hộp lạc tú siêu x1
Quyển số lần địa cung x1
Đồng x30 vạn
220
Tinh Túy Bảo Thạch I x20
Mảnh Bảo Thạch x100
KNB Khóa x100
Đồng x200 vạn
100 Thần trang 2 chuyển x1
Hộp lạc tú siêu x1
Thần Binh Khí Hồn I x2
Quyển BOSS Đồng x1
Đồng x30 vạn
240
Đóa Hồng Xinh Đẹp (ảo hình Vũ dực) x1
Quyển BOSS Địa cung x1
KNB Khóa x100
Đồng x240 vạn

6. Quà Lực Chiến

Khi đạt các mốc lực chiến thì Đại hiệp sẽ nhận được các phần quà như sau:

Lực chiến Quà Lực Chiến Lực chiến Quà Lực Chiến
8 Vạn Tọa Kỵ Chi Linh x2
Quyển số lần địa cung x1
Phàm linh châu x2
Thẻ Treo máy offline 5 giờ x1
130 Vạn Thần Thú Chi Linh x2
KNB Khóa x100
Tinh Hoa Đá 5 x1
Phàm Linh Châu x4
15 Vạn Vũ Dực Chi Linh x2
KNB Khóa x50
Quyển Boss Đồng x1
Phàm Linh Châu x2
180 Vạn Linh Vũ Chi Linh x2
KNB Khóa x200
Ngọc Luân Hồi x2
Exp Đan x1.5 x1
40 Vạn Đồng Hành Chi Linh x2
KNB Khóa x100
Phàm Linh Châu x4
Exp Đan x1.5 x2
230 Vạn
Phi Kiếm Chi Linh x2
KNB Khóa x200
Chí Tôn Đan III x2
Quyển Số lần địa cung x1
Thẻ Treo máy offline 5 giờ x1
80 Vạn Chí bảo Chi Linh x2
KNB Khóa x100
Đại Hoàn Đan x4
280 Vạn Linh Châu Chi Linh x3
KNB Khóa x200
Chí Tôn Đan 5 x1
Tinh Hoa Đá 7 x1
Phàm linh châu x8

7. Quà đăng nhập 14 ngày đầu của nhân vật.

Ngày Quà
1 Đồng x200 vạn
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x4
Chí Tôn Đan III-3 x1
Tọa kỵ Chi linh x1
2 Chu Tước Xích Viêm Hoàn (Trân Bảo) x1
Đá Tiến Bậc Vũ Dực x5
Linh Châu Thức Tỉnh x1
Vũ Dực Chi Linh x1
3 Tiên kiếm (Ảo hình Tọa Kỵ) x1
Đá Tiến Bậc Đồng Hành x5
Mảnh Bảo Thạch x30
Đồng Hành Chi Linh x1
4 Cổ Quyển Thiên Thư (Trân Bảo) x1
Đá Tiến Bậc Chí Bảo x8
Đại Hoàn Đan x3
Chí Bảo Chi Linh x1
5 Thần Trang Y Phục 5 chuyển x1
Đá Tiến Bậc Thần Thú x8
Tinh Hoa Đá 5 x1
Thần Thú Chi Linh x1
6 Thần Trang Vũ Khí 5 chuyển x1
Đá Tiến Bậc Linh Vũ x10
KNB Khóa x100
Linh Vũ Chi Linh x1
7 Luyện Huyết Quỷ Dực x1
Đá Tiến Bậc Phi Kiếm x1
Đồng x38 vạn
Phi Kiếm Chi Linh x1
8 Long Hồn Tu La Trảm x1
Đá Tiến Bậc Tọa Kỵ x10
Đá Mài Chí Bảo x5
Manh Sủng Lĩnh Ngộ Đan x1
9 Đá bộ vũ khí x30
Đá Tiến bậc Vũ Dực x10
Tâm Pháp Exp Đan I x2
Tâm Pháp Lĩnh Ngộ Đan x2
10 Thời trang Ngọc Hoa Long Khải x1
Đá Tiến Bậc Đồng Hành x10
Vòng sáng Exp Đan I x1
Vòng sáng lĩnh ngộ đan x1
11 Vũ Khí Trấn Ma Lực x1
Đá Tiến bậc Chí Bảo x10
Quyển Số Lần Địa Cung x1
Manh Sủng Lĩnh Ngộ Đan x1
12 Đá Bộ Thương Khung- Vũ Khí x30
Đá Tiến Bậc Thần Thú x10
Đồng x75 vạn
Tâm Pháp Lĩnh Ngộ Đan x2
13 Chí Tôn Đan II x1
Tâm Pháp EXP Đan II x1
Ngọc Luân Hồi x3
Vòng Sáng Lĩnh Ngộ Đan x1
14 Trúc Âm Tam Tuyệt (Trân Bảo) x1
KNB Khóa x300
Vòng sáng EXP Đan II x2
Chí tôn đan I x1